Privacyverklaring Karté Financiële Diensten

Karté Financiële Diensten, gevestigd aan de Koelmalaan 350, 1812 PS te Alkmaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69532818 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bij de uitvoering van de overeenkomst verwerkt Karté Financiële Diensten persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeert Karté Financiële Diensten u over de wijze waarop en de doeleinden waarvoor deze verwerking plaatsvindt.

Contactgegevens:

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Karté Financiële Diensten.
De bedrijfs- en contactgegevens zijn:

Karté Financiële Diensten
Koelmalaan 350
1812 PS ALKMAAR
KvK: 69532818
T: +31(0) 610625826
E: dennis@kartehypotheken.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Karté Financiële Diensten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de (bijzondere) persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– documentnummer identiteitsbewijs
– burgerservicenummer (BSN)
– btw-identificatienummer
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

1) Karté Financiële Diensten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van informatie
– U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

2) Karté Financiële Diensten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

3) Karté Financiële Diensten gaat zorgvuldig met uw gegevens om en gebruikt deze uitsluitend voor het hiervoor beschreven doel. Het gaat hierbij onder meer om het opmaken van overeenkomsten en facturen.

4) Karté Financiële Diensten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die voor u gevolgen kunnen hebben, zoals besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen.

5) Via het contactformulier op de website vragen wij uw naam en e-mail adres. Deze gegevens worden door ons verwijderd zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

6) Om het plaatsen van recensies over Karté Financiële Diensten mogelijk te maken, verwerken wij uw naam en de inhoud van uw recensie en plaatsen wij deze op onze website uit commercieel belang. Wij zullen deze verwijderen als u daartoe een verzoek doet of wanneer uw recensie niet meer representatief is voor Karté Financiële Diensten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Karté Financiële Diensten bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dat nodig is om de in onderdeel 3 van deze privacyverklaring omschreven doeleinden te kunnen realiseren. Dit betekent dat Karté Financiële Diensten uw persoonsgegevens minimaal bewaart voor de duur dat u gebruik maakt van onze diensten. Op grond van fiscale wetgeving is Karté Financiële Diensten echter verplicht om persoonsgegevens die worden vermeld in documenten die behoren tot de bedrijfsadministratie (zoals facturen en huurovereenkomsten) gedurende 7 jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Karté Financiële Diensten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

1) U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en de verwerking ervan:
– het recht op inzage in uw persoonsgegevens. U kunt altijd vragen om uw persoonsgegevens te bekijken en een overzicht daarvan te verstrekken;
– het recht op wijziging van uw persoonsgegevens. Als u veranderingen wilt aanbrengen in uw persoonsgegevens, kunt u hiertoe een verzoek indienen;
– het recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen;
– het recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te beperken: u kunt vragen om bepaalde persoonsgegevens wel en bepaalde persoonsgegevens niet te verwerken;
– het recht op overdracht van uw persoonsgegevens aan een derde;
– het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

2) Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek aan dennis@kartehypotheken.nl.

3) Als het gaat om een verzoek om inzage, wijziging, wissen, beperking of overdracht in/van uw persoonsgegevens dan zal Karté Financiële Diensten zo snel mogelijk en in elk geval binnen 1 maand aan uw verzoek voldoen, tenzij dit niet mogelijk is op grond van specifieke wet- en regelgeving, zoals de fiscale bewaarplicht. In dat geval laat Karté Financiële Diensten u dat binnen genoemde termijn weten. Als u een dergelijk verzoek indient, dan kan dit uiteraard tot gevolg hebben dat Karté Financiële Diensten de overeenkomst niet (meer) kan uitvoeren.

4) Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, verzoekt Karté Financiële Diensten u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

5) Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dennis@kartehypotheken.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Karté Financiële Diensten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via dennis@kartehypotheken.nl.

Vragen of klachten?

1) In geval van vragen over deze Privacyverklaring kunt u altijd contact met Karté Financiële Diensten opnemen. Karté Financiële Diensten zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

2) Als u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Karté Financiële Diensten dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.